Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Lucie Žaloudková IČ  07476612 se sídlem Srní 119, 341 94 , zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Zpracovávané údaje

Správce zpracovává osobní údaje (emailová adresa), které jste mu poskytl/a formou přihlášení k odběru novinek.
Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.jogasumava.cz 
Pro účely zasílání přiměřených obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 10 let od poskytnutí kontaktu na www.jogasumava.cz. Poté budou osobní údaje smazány, skartovány či trvale anonymizovány.


Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

 • zasílání obchodních sdělení znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), 
 • účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
 • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
 • zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně.
Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup jako správce a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, využívám služby a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Platforma webových stránek – WordPress
 • Hosting webu a správa domén –
 • Analytické nástroje – Google Analytics
 • Marketing – MailChimp